ttlog

ttlog

Αναβάθμιση συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης ΒΔ τομέα Βόλου


Φορέας χρηματοδότησης:  Αστικό Κτελ Βόλου Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διάρκεια: 33 μήνες (01/07/2013-31/3/2016)
Προϋπολογισμός: 5000 €
Ιστοσελίδα:  –

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορά στην αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Παγασών-Αναλήψεως, Κ. Καρτάλη, Περιφερειακή οδό και τις συνοικίες της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Κυριακής. Οι περιοχές αυτές εξυπηρετούνται από τις γραμμές 2 και 9, συνεπώς, η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου, στη διατύπωση εναλλακτικών δρομολογίων, στην αποτίμηση δεικτών εξυπηρέτησης και στην αξιολόγηση αυτών.

Read More

City-HUB


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 30 μήνες (1/9/2012-28/2/2015)
Προϋπολογισμός: 1.324.114 €
Ιστοσελίδα: http://www.cityhub-project.eu

Collaborative European Research Project (RTD), CERTH/HIT, 2012-2015

Το Ευρωπαϊκό έργο City-HUB που εστιάζει στον αστικό σχεδιασμό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2012, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπό τη σκέπη του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου. Tο City-HUB, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, από φορείς και επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες, στοχεύει στο να συμβάλει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων, έξυπνων, “καθαρών” και ασφαλών συστημάτων συνδυασμένων αστικών μεταφορών. Παράλληλα, το έργο πρόκειται να διερευνήσει τον τρόπο σχεδιασμού αυτών των κόμβων, ώστε να διασφαλίζεται η κινητικότητα και η εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι,παιδιά, ΑΜΕΑ), ώστε να μπορούν να επωφελούνται επαρκώς από τις λειτουργίες των αστικών μεταφορικών κόμβων.

Το έργο στοχεύει μέσα από τις δράσεις του:

 1. να δοκιμάσει και επικυρώσει το μοντέλο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου City-HUB και τις διαχειριστικές προσεγγίσεις  για την αναβάθμιση των συνδυασμένων μεταφορών και την παρακολούθηση των αντίστοιχων λειτουργιών σε Ευρωπαϊκές χώρες,
 2. να δημιουργήσει αποτελεσματικούς κόμβους αστικών μεταφορών, μειώνοντας το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της κινητικότητας, προωθώντας την επικοινωνία μέσω των εικονικών αναπαραστάσεων ταξιδιού, μειώνοντας τα ατυχήματα και προωθώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής,
 3. να προωθήσει την ευρεία εφαρμογή  ολοκληρωμένων πολιτικών κινητικότητας για όλους, παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να μεταβούν σε εργασιακούς χώρους, νοσοκομεία και ιατρούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  χώρους άθλησης, αγορά και χώρους αναψυχής,
 4. να προωθήσει την ευρεία αποδοχή του σχεδιασμού αστικών συγκοινωνιών που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και μεταφορικά κριτήρια υπό το πρίσμα της οικονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότητας, και
 5. να συμβάλει πλήρως στην ανάπτυξη των προτύπων συνδυασμένων μεταφορών με ελάχιστες απαιτήσεις, κατάλληλη διαχείριση ποιότητας, παραδειγματισμό από σημεία αναφοράς και υψηλό επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη.
Read More

STRAIGHTSOL


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 36 μήνες (2011-2014)
Προϋπολογισμός: 4.106.731,80 €
Ιστοσελίδα: http://www.straightsol.eu/

Στρατηγικές και μέτρα εφαρμογής για πιο έξυπνες λύσεις στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε αστικό περιβάλλον

Το έργο STRAIGHTSOL – Strategies and measures for smarter urban freight solutions, αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εμπορευματική μεταφορά σε αστικά – υπεραστικά δίκτυα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 7ου Πακέτου – Πλαίσιο.

Οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι του έργου STRAIGHTSOL είναι οι εξής:

1. Η ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης μέτρων που λαμβάνονται και εφαρμόζονται σε περιβάλλον επικοινωνίας αστικών – υπεραστικών εμπορευματικών μεταφορών. 2. Η παροχή υποστήριξης σε ένα σύνολο επτά (7) πιλοτικών εφαρμογών, μέσω των οποίων παρουσιάζονται και επιδεικνύονται αντίστοιχες εφαρμογές σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον στην Ευρώπη. 3. Η εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης επιπτώσεων στις επτά (7) εφαρμογές (πιλότους) πραγματικού χρόνου, καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγήσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών για τις εμπορευματικές μεταφορές και των αντίστοιχων μέτρων που λαμβάνονται. Οι πιλότοι αναπαριστούν πρωτοβουλίες που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και εκτελούνται από σημαντικούς εμπλεκόμενους στο έργο, όπως οι DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel (ελληνικό παράρτημά της) και TNT, λαμβάνοντας χώρα στις πόλεις των Βρυξελών, της Βαρκελώνης, της Θεσσαλονίκης, της Ουτρέχτης, της Λισαβόνας, του Όσλο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Αγγλίας.

Το έργο STRAIGHTSOL αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στο ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω: 1) της υλοποίησης αειφόρων εναλλακτικών προτάσεων – λύσεων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον, 2) της ευρείας διάδοσης της εμπειρίας και των επιπτώσεων και ευρημάτων από την εφαρμογή των πιλότων σε κάθε εμπλεκόμενο στον τομέα των logistics, 3) της παρουσίασης και της επίδειξης της προστιθέμενης αξίας του εργαλείου – πλαισίου αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες α) αποτίμησης του τελικού σταδίου διανομής και β) ανάπτυξης εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον. Τόσο οι πιλότοι όσο και τα παραδοτέα τεύχη του έργου STRAIGHTSOL, θα βοηθήσουν τους ιθύνοντες για τη χάραξη της πολιτικής για τις μεταφορές, αλλά και τους παίκτες της βιομηχανίας των μεταφορών, κατά τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων και μέτρων κατά το τελικό τμήμα διανομής και κατά την ανάπτυξη εμπορευματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διασύνδεσης αστικών και υπεραστικών δικτύων εμπορευματικών μεταφορών σε επίπεδο τοπικό, πόλεως, περιοχής, χώρας και πανευρωπαϊκά.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.straightsol.eu/

Read More

BOTHNIAN GREEN LOGISTICS CORRIDOR – BGLC


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
Διάρκεια: 36 μήνες (1/7/2011-31/6/2014)
Προϋπολογισμός: 4.804.000 €
Ιστοσελίδα: www.bothniangreen.com

Ο στόχος του έργου είναι να αυξήσει τη συνδεσιμότητα της βόρειας Σκανδιναβίας και της Θάλασσας του Μπάρεντς που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους με αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, με τις αγορές και τη βιομηχανική αλυσίδα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και την κεντρική Ευρώπη.

Read More

PROMO SAFE DRIVING


Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013
Διάρκεια: 22 μήνες (15/3/2012-31/12/2013)
Προϋπολογισμός: 2.000.000 €
Ιστοσελίδα: http://promosafedriving.gr

Προώθηση οδηγικής συνείδησης & ασφαλούς οδήγησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της οδικής ασφάλειας και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και στις 2 χώρες. Επιπλέον στόχοι του έργου είναι:

α) η προώθηση της οδικής ασφάλειας και της ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και στις δύο χώρες μέσω δραστηριοτήτων σχετικής πληροφόρησης (εκδηλώσεις, ηλεκτρονική πύλη, πληροφοριακό υλικό κλπ.) που απευθύνονται σε ενήλικες.

β) η καλλιέργεια συνείδησης οδικής ασφάλειας και ασφαλούς οδήγησης στα παιδιά (μαθητές / φοιτητές) σε σχέση με τα μαθήματα που παρέχονται από τα 2 Πάρκα Κυκλοφοριακής Εκπαίδευσης.

γ) η βελτίωση των οδηγικών ικανοτήτων των ενηλίκων και κυρίως των οδηγών αυτοκινήτων / μοτοσικλετών και επαγγελματιών (αστυνομικοί / πυροσβέστες / ασθενοφόρα) οδηγών / μοτοσικλετιστών, σε σχέση με τα μαθήματα που παρέχονται από το 2 SDA (θεωρητικά μαθήματα στη Βουλγαρία, θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στην Ελλάδα).

δ) η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στη διασυνοριακή περιοχή.

ε) η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασία μεταξύ των 2 τοπικών αρχών.

ζ) η αξιοποίηση των αποτελέσματων των έργων που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν στο συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος.

Read More

CLOSER


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007- 2013) under Contract number 234180
Διάρκεια: 36 months (1/1/2010-31/12/2012)
Προϋπολογισμός: 1.914.720,60 €
Ιστοσελίδα: http://www.closer-project.eu/

Διασύνδεση δικτύων μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων για αποτελεσματικότερες μεταφορές

Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών (ETP) προτείνει την έννοια της συντροπικότητας (co-modality) ως ένα ουσιαστικό μέσο για να επιτευχθεί, ταυτόχρονα, ένα υψηλό επίπεδο κινητικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όμως, το υπάρχον σύστημα μεταφοράς παραμένει ακόμα μακριά από αυτή την αντίληψη. Η διεπαφή μεταξύ των δικτύων μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων παραμένει το αδύνατο σημείο στο δίκτυο μεταφορών τόσο για τους επιβάτες, όσο και για τα εμπορεύματα. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την επιλογή των λύσεων με χρήση ενός μεταφορικού μέσου και θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικότερης και βιωσιμότερης αλυσίδας μεταφορών. Η βελτίωση των διεπαφών μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων αποτελεί το στοιχείο κλειδί για την επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής των μεταφορών. Το ζήτημα αυτό έχει προσεγγιστεί ξεχωριστά για κάθε περίπτωση από τα αντίστοιχα ερευνητικά έργα.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται από την εμπειρία άλλων περιοχών, αλλά οι συγκρούσεις σπάνια εξετάζονται και λύνονται εκ των προτέρων, αλλά μάλλον εξετάζονται καθώς προκύπτουν, και έτσι οι βέλτιστες λύσεις υιοθετούνται σπάνια. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία για την ανάλυση των διεπαφών, να ελεγχθούν αυτά τα εργαλεία σε διάφορες μελέτες περιπτώσεων και να δοθούν συστάσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να πάρουν:

 • Μια συστηματικότερη προσέγγιση των διεπαφών καθ’όλο τον κύκλο ζωής του έργου.
 • Συγκεκριμένες οδηγίες για τους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ιδιαίτερου έργου, και να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται.
 • Ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και ενισχύοντας τις καλύτερες ενσωματωμένες διεπαφές.
 • Βελτιωμένους μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση εκείνων των εννοιών που διαθέτουν υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών σχημάτων της ΕΕ).
 • Σε βάθος συμμετοχή των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των διαχειριστών των μεταφορών.

Η έρευνα έχει εστιάσει ως εδώ σε αρκετά συγκεκριμένες πτυχές του προβλήματος των διεπαφών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δημόσιοι φορείς στερούνται τις τυποποιημένες προσεγγίσεις στα νέα έργα και αποτυγχάνουν να θεσπίσουν αποτελεσματικά πλαίσια συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.closer-project.eu/

Read More

CAST


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 42 μήνες (2006-2009)
Προϋπολογισμός: 5.196.795,64 €
Ιστοσελίδα: http://www.cast-eu.org

Καμπάνιες οδικής ασφάλειας και στρατηγικές ενημέρωσης – αφύπνιση του κοινού

Κύριος στόχος του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CAST, του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) (2006-2009), είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη a priori οι ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας τεκμηριωμένης επιστημονικά μεθοδολογίας αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αναπτύσσει δύο εργαλεία: ένα εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο στοχεύει στα απομονωμένα αποτελέσματα των εκστρατειών οδικής ασφάλειας όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και άλλες μεταβλητές (ποικίλους δείκτες , όπως τα ποσοστά χρήσης της ζώνης ασφάλειας, της οδήγησης υπό  την επήρεια του αλκοόλ, κ.τ.λ.),  και ένα εργαλείο σχεδιασμού εκστρατειών οδικής ασφάλειας που βασίζεται στην υπάρχουσα έρευνα και τα νέα συμπεράσματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου. Το εργαλείο αξιολόγησης θα διευκολύνει στην εξ’ ολοκλήρου αξιολόγηση μιας εκστρατείας, ενώ το εργαλείο σχεδιασμού θα αποτελεί ένα εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες σχεδιασμού και εφαρμογής μιας εκστρατείας οδικής ασφάλειας.

Οι δραστηριότητες  του ερευνητικού έργου περιλαμβάνουν 5 τεχνικά πακέτα εργασίας (Π.Ε. 1-5), όπως και δύο ακόμη πακέτα εργασίας τα οποία στοχεύουν στη διαχείριση του έργου, την εξασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση των γνώσεων (Π.Ε. 0), αλλά και στην προβολή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου (Π.Ε. 6).

 

Ο ρόλος του TTLog:

 1. Ανάλυση και αξιολόγηση μεθοδολογιών σχεδιασμού συστημάτων αποτίμησης αποτελεσματικότητας εκστρατειών οδικής ασφάλειας.
 2. Συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου σχεδιασμού και αξιολόγησης εκστρατειών οδικής ασφάλειας.
 3. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση εκστρατείας  οδικής ασφάλειας τοπικής εμβέλειας, με θέματα τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ.
 4. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση πανελλήνιας εκστρατείας οδικής ασφάλειας.
Read More

REVITA


Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG III B CADSES Programme
Διάρκεια: 2006-2008
Προϋπολογισμός: 192.000 €
Ιστοσελίδα:

Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων μεγέθους σιδηροδρομικών σταθμών σε πολυδύναμα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Το έργο Revita στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη μετατροπή των σιδηροδρομικών σταθμών σε πολυδύναμα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης. Ο οικονομικός ρόλος των σιδηροδρομικών σταθμών θα πρέπει να ενισχυθεί, όπως επίσης θα πρέπει να ενθαρυνθεί η χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Οι ομάδες -στόχοι του έργου είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες από τις πέντε περιοχές που εμπλέκονται.

Read More