Έρευνα

CLOSER

CLOSER


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007- 2013) under Contract number 234180
Διάρκεια: 36 months (1/1/2010-31/12/2012)
Προϋπολογισμός: 1.914.720,60 €
Ιστοσελίδα: http://www.closer-project.eu/

Διασύνδεση δικτύων μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων για αποτελεσματικότερες μεταφορές

Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών (ETP) προτείνει την έννοια της συντροπικότητας (co-modality) ως ένα ουσιαστικό μέσο για να επιτευχθεί, ταυτόχρονα, ένα υψηλό επίπεδο κινητικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όμως, το υπάρχον σύστημα μεταφοράς παραμένει ακόμα μακριά από αυτή την αντίληψη. Η διεπαφή μεταξύ των δικτύων μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων παραμένει το αδύνατο σημείο στο δίκτυο μεταφορών τόσο για τους επιβάτες, όσο και για τα εμπορεύματα. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την επιλογή των λύσεων με χρήση ενός μεταφορικού μέσου και θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικότερης και βιωσιμότερης αλυσίδας μεταφορών. Η βελτίωση των διεπαφών μεταφορών μεγάλων και κοντινών αποστάσεων αποτελεί το στοιχείο κλειδί για την επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής των μεταφορών. Το ζήτημα αυτό έχει προσεγγιστεί ξεχωριστά για κάθε περίπτωση από τα αντίστοιχα ερευνητικά έργα.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται από την εμπειρία άλλων περιοχών, αλλά οι συγκρούσεις σπάνια εξετάζονται και λύνονται εκ των προτέρων, αλλά μάλλον εξετάζονται καθώς προκύπτουν, και έτσι οι βέλτιστες λύσεις υιοθετούνται σπάνια. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία για την ανάλυση των διεπαφών, να ελεγχθούν αυτά τα εργαλεία σε διάφορες μελέτες περιπτώσεων και να δοθούν συστάσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να πάρουν:

  • Μια συστηματικότερη προσέγγιση των διεπαφών καθ’όλο τον κύκλο ζωής του έργου.
  • Συγκεκριμένες οδηγίες για τους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ιδιαίτερου έργου, και να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται.
  • Ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και ενισχύοντας τις καλύτερες ενσωματωμένες διεπαφές.
  • Βελτιωμένους μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση εκείνων των εννοιών που διαθέτουν υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών σχημάτων της ΕΕ).
  • Σε βάθος συμμετοχή των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των διαχειριστών των μεταφορών.

Η έρευνα έχει εστιάσει ως εδώ σε αρκετά συγκεκριμένες πτυχές του προβλήματος των διεπαφών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δημόσιοι φορείς στερούνται τις τυποποιημένες προσεγγίσεις στα νέα έργα και αποτυγχάνουν να θεσπίσουν αποτελεσματικά πλαίσια συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.closer-project.eu/