Έρευνα

REVITA

REVITA


Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG III B CADSES Programme
Διάρκεια: 2006-2008
Προϋπολογισμός: 192.000 €
Ιστοσελίδα:

Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων μεγέθους σιδηροδρομικών σταθμών σε πολυδύναμα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης.

Το έργο Revita στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη μετατροπή των σιδηροδρομικών σταθμών σε πολυδύναμα τοπικά κέντρα εξυπηρέτησης. Ο οικονομικός ρόλος των σιδηροδρομικών σταθμών θα πρέπει να ενισχυθεί, όπως επίσης θα πρέπει να ενθαρυνθεί η χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Οι ομάδες -στόχοι του έργου είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες από τις πέντε περιοχές που εμπλέκονται.