Archives for 5 Feb,2016

You are browsing the site archives by date.

NOVELOG


Φορέας χρηματοδότησης: HORIZON 2020 Mobility for Growth
Διάρκεια: 36 μήνες (1/6/2015-31/5/2018)
Προϋπολογισμός: 4.413.842 €
Ιστοσελίδα: http://novelog.eu

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί έναν από τους 28 εταίρους που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο NOVELOG (New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες με εκκίνηση τον Ιούνιο του 2015.

Όραμα του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση της ικανότητας των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων ενδιαφερόμενων φορέων προς άσκηση πολιτικών στον τομέα του Αειφόρου Αστικού Σχεδιασμού για την Κινητικότητα, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση της αλυσίδας: συγκεκριμενοποίηση προβλήματος – λήψη απόφασης – σχεδιασμός – πρακτική εφαρμογή και έλεγχος – αξιολόγηση – προσαρμογή στα νέα δεδομένα – εκτέλεση). Το ερευνητικό έργο ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και μέτρων (καινοτόμες έξυπνες λύσεις και διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες) στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατανόησης οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών, μέτρων και επιχειρηματικών μοντέλων με σκοπό τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα που οφείλεται στην εμπορευματική δραστηριότητα σε αστικό περιβάλλον. Επίσης, προωθείται και η «αντιγραφή» βέλτιστων πρακτικών και η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, μεθόδων και μεθοδολογιών από παρόμοιες περιπτώσεις..

Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ενεργοποίηση της γνώσης και της κατανόησης των εμπορευματικών μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των service trips με σκοπό οι πόλεις να προχωρήσουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών και αειφόρων πολιτικών και αειφόρων πολιτικών και μέτρων, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων  με στόχο την επίτευξη αειφορίας στον τομέα των αστικών logistics. Μέσω κατάλληλης καθοδήγησης αναμένεται να υποστηριχθεί η επιλογή των βέλτιστων και πιο εφαρμόσιμων λύσεων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων και των service trips), διευκολύνοντας τόσο τις συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων όσο και την ανάπτυξη δοκιμή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και ανάπτυξης ανάλογων επιχειρηματικών μοντέλων.

Υπό αυτό το πρίσμα διατυπώνονται και οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου οι οποίοι είναι:

  • Να κατανοηθούν, αξιολογηθούν και συγκεκριμενοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες και τάσεις στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, αποκαλύπτοντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αστοχίες στα αστικά logistics κατά τη φάση εφαρμογής μέτρων και δράσεων, εξακριβώνοντας τους θεμελιώδεις παράγοντες επιρροής κατά τη λήψη αποφάσεων και αναπτύσσοντας μελλοντικά σενάρια με στόχο την εξασφάλιση αειφορίας κατά την αστική μεταφορά.
  • Να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμενοποίηση βέλτιστων πολιτικών και μέτρων, βάσει της τυπολογίας και των αντικειμενικών στόχων του εκάστοτε πολεοδομικού σχεδιασμού, , τον έλεγχο απόδοσης και την κατοχύρωσή τους, με σκοπό τη διασύνδεσή τους με προσαρμοσμένα κατά περίπτωση επιχειρηματικά μοντέλα.
  • Να αναπτυχθεί ένα σπονδυλωτό ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης για τα αστικά logistics, το οποίο θα απεικονίζει την πολυπλοκότητα του κύκλου ζωής των συστημάτων αστικής εμπορευματικής μεταφοράς και το οποίο θα τίθεται σε εφαρμογή με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων.
  • Να συμπεριληφθούν οι βέλτιστες πολιτικές και αντίστοιχα μέτρα στον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό και τα ΣΒΑΚ, σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση και καθοδήγηση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση άσκησης πολιτικών.
  • Να δοκιμαστούν στο πεδίο, να εφαρμοστούν και να επικυρωθούν όλα τα παραπάνω σε συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η εφαρμοσιμότητα και η αειφορία των εργαλείων, παρέχοντας εγγυήσεις όσων αφορά στη συνέχιση του αντίκτυπού τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων στρατηγικών για την εξασφάλιση βέλτιστων λύσεων.

Τέλος, για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο έργο NOVELOG και τις δραστηριότητές του, οι δίαυλοι επικοινωνίας (διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είναι:

Read More

Αναβάθμιση συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης ΒΔ τομέα Βόλου


Φορέας χρηματοδότησης:  Αστικό Κτελ Βόλου Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διάρκεια: 33 μήνες (01/07/2013-31/3/2016)
Προϋπολογισμός: 5000 €
Ιστοσελίδα:  –

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορά στην αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Παγασών-Αναλήψεως, Κ. Καρτάλη, Περιφερειακή οδό και τις συνοικίες της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Κυριακής. Οι περιοχές αυτές εξυπηρετούνται από τις γραμμές 2 και 9, συνεπώς, η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου, στη διατύπωση εναλλακτικών δρομολογίων, στην αποτίμηση δεικτών εξυπηρέτησης και στην αξιολόγηση αυτών.

Read More

i-Mobi Volos


Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διάρκεια: 24 μήνες (1/10/2013-30/9/2015)
Προϋπολογισμός: 20.000 €
Ιστοσελίδα: http://imobivolos.uth.gr/website/

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας για τη βελτίωση του  αστικού περιβάλλοντος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου

Το Έργο αποσκοπεί στην εξυγίανση της αστικής κινητικότητας και την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού τοπίου της πόλης του Βόλου με την δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης μετακινούμενων (portal) προωθώντας τις βιώσιμες επιλογές μετακίνησης των πολιτών, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο μετακινούμενος, τόσο ο κάτοικος όσο και ο επισκέπτης, θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο συμβάντων και να επιλέγει τη βέλτιστη για αυτόν (από άποψη χρόνου ή κόστους) και οικολογικότερη (βάση εκπομπών αέριων ρύπων) διαδρομή. Σε περίπτωση που η μετακίνηση μπορεί ή απαιτεί για την πραγματοποίηση της, συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικού μέσου, θα παρέχονται πληροφορίες για τα σημεία μετεπιβίβασης, τους χρόνους, τις διαθέσιμες επιλογές συνδυασμού μέσων και τα χαρακτηριστικά τους.

Η λειτουργία του portal Αστικής Κινητικότητας αναγνωρίζεται ως βασική και δραστική παρέμβαση περιβαλλοντικής φιλικής διαχείρισης της αστικής μεταφορικής ζήτησης και ολοκληρώνει με τρόπο αποτελεσματικό τις υφιστάμενες δράσεις των φορέων για βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας, της αστικής μεταφορικής υποδομής και της παρακολούθησης της  εξέλιξης της ποιότητας του περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης.

Πέρα από τη λειτουργία του portal κινητικότητας πρόκειται να οργανωθούν ειδικά  προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία και τοπικούς φορείς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Βόλου, ώστε να διαχυθούν οι λειτουργίες του Έργου, τα οφέλη των οικολογικότερων επιλογών μετακίνησης και να καλλιεργηθεί το κλίμα συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, μέσω της ενίσχυσης της συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Επιπρόσθετα το αστικό τοπίο πρόκειται να αναδιαμορφωθεί σε ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τον κάτοικο/επισκέπτη, μειώνοντας τις μετακινήσεις με Ι.Χ. και τους συνακόλουθους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η συνολική διάρκειά του είναι 2 Έτη, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.imobivolos.uth.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email στο imobivolosproject@gmail.com.

Read More