Research Projects

ALLIANCE


Φορέας χρηματοδότησης: H2020-TWINN-2015
Διάρκεια: 36 μήνες (1/1/2016-31/12/2018)
Προϋπολογισμός: 996.306,25 €
Ιστοσελίδα: http://alliance-project.eu

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αδελφοποίησης ALLIANCE (Ενισχύοντας την αριστεία και την καινοτομία σε βιώσιμους κόμβους μεταφορών), το οποίο θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα 3 χρόνια, ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2016.

Το πεδίο δράσης του προγράμματος είναι η δυνατότητα τόνωσης και ενίσχυσης της επιστημονικής και τεχνολογικής ικανότητας της Λετονίας και η ανύψωση του ερευνητικού προφίλ του προσωπικού και του Ινστιτούτου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών (ΤΤΙ), με την παροχή γνώσεων στον τομέα των ευφυών δικτύων διασύνδεσης βιώσιμων μεταφορών. Αυτή η μετάδοση γνώσεων θα θέσει τα θεμέλια για μία κοινή αντίληψη των κύριων συνιστωσών που επηρεάζουν τις βιώσιμες διατροπικές μεταφορές και θα στηρίξει την επιλογή και διαχείριση των βέλτιστων και πιο εφαρμόσιμων λύσεων για τους κόμβους μεταφορών. Θα διευκολύνει, επίσης, τη συνεργασία των φορέων και την ανάπτυξη στενής σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιομηχανίας.

Το ALLIANCE στοχεύει στην ανάπτυξη της προηγμένης έρευνας και στη σύσταση ανώτατης εκπαίδευσης σε θέματα μεταφορών στη Λετονία, διασυνδέοντας το Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών με δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς – το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) και το Fraunhofer Ινστιτούτο Λειτουργίας και Αυτοματισμού (IFF). Η στενή συνεργασία των ΤΤΙ με το ΠΘ και το IFF θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Διοργάνωση σεμιναρίων για νέους ερευνητές.
 • Διοργάνωση ημερίδων.
 • Διοργάνωση θερινών σχολείων για τους εκπαιδευτές και νέους ερευνητές.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες.
 • Παροχή υποτροφιών για συμμετοχή ως συγγραφείς σε συνέδρια με αξιολόγηση εργασιών.
 • Διευκόλυνση των βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών προσωπικού (STSEs) με στόχο τη διεθνή συνεργασία, κυρίως στις δημοσιεύσεις.
 • Δημιουργία μιας στρατηγικής καθοδήγησης για την προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού φόρουμ ως διαδικτυακό εργαλείο για την εξ΄ αποστάσεως μάθηση και την ανταλλαγή γνώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ALLIANCE, παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιστημονική υπεύθυνη του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Ευτυχία Ναθαναήλ

Αν. Καθηγήτρια Παν/μιου Θεσσαλίας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog

Τηλ.: 2421074164, 2421074158

Email: enath@uth.gr

ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://alliance-project.eu/.

Read More

NOVELOG


Φορέας χρηματοδότησης: HORIZON 2020 Mobility for Growth
Διάρκεια: 36 μήνες (1/6/2015-31/5/2018)
Προϋπολογισμός: 4.413.842 €
Ιστοσελίδα: http://novelog.eu

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί έναν από τους 28 εταίρους που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο NOVELOG (New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες με εκκίνηση τον Ιούνιο του 2015.

Όραμα του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση της ικανότητας των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων ενδιαφερόμενων φορέων προς άσκηση πολιτικών στον τομέα του Αειφόρου Αστικού Σχεδιασμού για την Κινητικότητα, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση της αλυσίδας: συγκεκριμενοποίηση προβλήματος – λήψη απόφασης – σχεδιασμός – πρακτική εφαρμογή και έλεγχος – αξιολόγηση – προσαρμογή στα νέα δεδομένα – εκτέλεση). Το ερευνητικό έργο ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και μέτρων (καινοτόμες έξυπνες λύσεις και διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες) στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατανόησης οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών, μέτρων και επιχειρηματικών μοντέλων με σκοπό τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα που οφείλεται στην εμπορευματική δραστηριότητα σε αστικό περιβάλλον. Επίσης, προωθείται και η «αντιγραφή» βέλτιστων πρακτικών και η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, μεθόδων και μεθοδολογιών από παρόμοιες περιπτώσεις..

Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ενεργοποίηση της γνώσης και της κατανόησης των εμπορευματικών μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των service trips με σκοπό οι πόλεις να προχωρήσουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών και αειφόρων πολιτικών και αειφόρων πολιτικών και μέτρων, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων  με στόχο την επίτευξη αειφορίας στον τομέα των αστικών logistics. Μέσω κατάλληλης καθοδήγησης αναμένεται να υποστηριχθεί η επιλογή των βέλτιστων και πιο εφαρμόσιμων λύσεων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων και των service trips), διευκολύνοντας τόσο τις συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων όσο και την ανάπτυξη δοκιμή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και ανάπτυξης ανάλογων επιχειρηματικών μοντέλων.

Υπό αυτό το πρίσμα διατυπώνονται και οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου οι οποίοι είναι:

 • Να κατανοηθούν, αξιολογηθούν και συγκεκριμενοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες και τάσεις στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, αποκαλύπτοντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αστοχίες στα αστικά logistics κατά τη φάση εφαρμογής μέτρων και δράσεων, εξακριβώνοντας τους θεμελιώδεις παράγοντες επιρροής κατά τη λήψη αποφάσεων και αναπτύσσοντας μελλοντικά σενάρια με στόχο την εξασφάλιση αειφορίας κατά την αστική μεταφορά.
 • Να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμενοποίηση βέλτιστων πολιτικών και μέτρων, βάσει της τυπολογίας και των αντικειμενικών στόχων του εκάστοτε πολεοδομικού σχεδιασμού, , τον έλεγχο απόδοσης και την κατοχύρωσή τους, με σκοπό τη διασύνδεσή τους με προσαρμοσμένα κατά περίπτωση επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Να αναπτυχθεί ένα σπονδυλωτό ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης για τα αστικά logistics, το οποίο θα απεικονίζει την πολυπλοκότητα του κύκλου ζωής των συστημάτων αστικής εμπορευματικής μεταφοράς και το οποίο θα τίθεται σε εφαρμογή με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων.
 • Να συμπεριληφθούν οι βέλτιστες πολιτικές και αντίστοιχα μέτρα στον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό και τα ΣΒΑΚ, σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση και καθοδήγηση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση άσκησης πολιτικών.
 • Να δοκιμαστούν στο πεδίο, να εφαρμοστούν και να επικυρωθούν όλα τα παραπάνω σε συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η εφαρμοσιμότητα και η αειφορία των εργαλείων, παρέχοντας εγγυήσεις όσων αφορά στη συνέχιση του αντίκτυπού τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων στρατηγικών για την εξασφάλιση βέλτιστων λύσεων.

Τέλος, για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο έργο NOVELOG και τις δραστηριότητές του, οι δίαυλοι επικοινωνίας (διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είναι:

Read More

Αναβάθμιση συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης ΒΔ τομέα Βόλου


Φορέας χρηματοδότησης:  Αστικό Κτελ Βόλου Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διάρκεια: 33 μήνες (01/07/2013-31/3/2016)
Προϋπολογισμός: 5000 €
Ιστοσελίδα:  –

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορά στην αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Παγασών-Αναλήψεως, Κ. Καρτάλη, Περιφερειακή οδό και τις συνοικίες της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Κυριακής. Οι περιοχές αυτές εξυπηρετούνται από τις γραμμές 2 και 9, συνεπώς, η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου, στη διατύπωση εναλλακτικών δρομολογίων, στην αποτίμηση δεικτών εξυπηρέτησης και στην αξιολόγηση αυτών.

Read More

i-Mobi Volos


Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διάρκεια: 24 μήνες (1/10/2013-30/9/2015)
Προϋπολογισμός: 20.000 €
Ιστοσελίδα: http://imobivolos.uth.gr/website/

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας για τη βελτίωση του  αστικού περιβάλλοντος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου

Το Έργο αποσκοπεί στην εξυγίανση της αστικής κινητικότητας και την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού τοπίου της πόλης του Βόλου με την δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης μετακινούμενων (portal) προωθώντας τις βιώσιμες επιλογές μετακίνησης των πολιτών, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο μετακινούμενος, τόσο ο κάτοικος όσο και ο επισκέπτης, θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο συμβάντων και να επιλέγει τη βέλτιστη για αυτόν (από άποψη χρόνου ή κόστους) και οικολογικότερη (βάση εκπομπών αέριων ρύπων) διαδρομή. Σε περίπτωση που η μετακίνηση μπορεί ή απαιτεί για την πραγματοποίηση της, συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικού μέσου, θα παρέχονται πληροφορίες για τα σημεία μετεπιβίβασης, τους χρόνους, τις διαθέσιμες επιλογές συνδυασμού μέσων και τα χαρακτηριστικά τους.

Η λειτουργία του portal Αστικής Κινητικότητας αναγνωρίζεται ως βασική και δραστική παρέμβαση περιβαλλοντικής φιλικής διαχείρισης της αστικής μεταφορικής ζήτησης και ολοκληρώνει με τρόπο αποτελεσματικό τις υφιστάμενες δράσεις των φορέων για βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας, της αστικής μεταφορικής υποδομής και της παρακολούθησης της  εξέλιξης της ποιότητας του περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης.

Πέρα από τη λειτουργία του portal κινητικότητας πρόκειται να οργανωθούν ειδικά  προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία και τοπικούς φορείς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Βόλου, ώστε να διαχυθούν οι λειτουργίες του Έργου, τα οφέλη των οικολογικότερων επιλογών μετακίνησης και να καλλιεργηθεί το κλίμα συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, μέσω της ενίσχυσης της συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Επιπρόσθετα το αστικό τοπίο πρόκειται να αναδιαμορφωθεί σε ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τον κάτοικο/επισκέπτη, μειώνοντας τις μετακινήσεις με Ι.Χ. και τους συνακόλουθους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η συνολική διάρκειά του είναι 2 Έτη, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.imobivolos.uth.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email στο imobivolosproject@gmail.com.

Read More

Open Digital Courses


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Διάρκεια: 12 μήνες (2015)
Προϋπολογισμός: 6.000 €
Ιστοσελίδα: http://ocw-project.uth.gr/

Τα προπτυχιακά μαθήματα: Σχεδιασμός Μεταφορών, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=57

Read More

City-HUB


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 30 μήνες (1/9/2012-28/2/2015)
Προϋπολογισμός: 1.324.114 €
Ιστοσελίδα: http://www.cityhub-project.eu

Collaborative European Research Project (RTD), CERTH/HIT, 2012-2015

Το Ευρωπαϊκό έργο City-HUB που εστιάζει στον αστικό σχεδιασμό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2012, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπό τη σκέπη του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου. Tο City-HUB, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, από φορείς και επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες, στοχεύει στο να συμβάλει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων, έξυπνων, “καθαρών” και ασφαλών συστημάτων συνδυασμένων αστικών μεταφορών. Παράλληλα, το έργο πρόκειται να διερευνήσει τον τρόπο σχεδιασμού αυτών των κόμβων, ώστε να διασφαλίζεται η κινητικότητα και η εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι,παιδιά, ΑΜΕΑ), ώστε να μπορούν να επωφελούνται επαρκώς από τις λειτουργίες των αστικών μεταφορικών κόμβων.

Το έργο στοχεύει μέσα από τις δράσεις του:

 1. να δοκιμάσει και επικυρώσει το μοντέλο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου City-HUB και τις διαχειριστικές προσεγγίσεις  για την αναβάθμιση των συνδυασμένων μεταφορών και την παρακολούθηση των αντίστοιχων λειτουργιών σε Ευρωπαϊκές χώρες,
 2. να δημιουργήσει αποτελεσματικούς κόμβους αστικών μεταφορών, μειώνοντας το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της κινητικότητας, προωθώντας την επικοινωνία μέσω των εικονικών αναπαραστάσεων ταξιδιού, μειώνοντας τα ατυχήματα και προωθώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής,
 3. να προωθήσει την ευρεία εφαρμογή  ολοκληρωμένων πολιτικών κινητικότητας για όλους, παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να μεταβούν σε εργασιακούς χώρους, νοσοκομεία και ιατρούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  χώρους άθλησης, αγορά και χώρους αναψυχής,
 4. να προωθήσει την ευρεία αποδοχή του σχεδιασμού αστικών συγκοινωνιών που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και μεταφορικά κριτήρια υπό το πρίσμα της οικονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότητας, και
 5. να συμβάλει πλήρως στην ανάπτυξη των προτύπων συνδυασμένων μεταφορών με ελάχιστες απαιτήσεις, κατάλληλη διαχείριση ποιότητας, παραδειγματισμό από σημεία αναφοράς και υψηλό επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη.
Read More

STRAIGHTSOL


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 36 μήνες (2011-2014)
Προϋπολογισμός: 4.106.731,80 €
Ιστοσελίδα: http://www.straightsol.eu/

Στρατηγικές και μέτρα εφαρμογής για πιο έξυπνες λύσεις στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε αστικό περιβάλλον

Το έργο STRAIGHTSOL – Strategies and measures for smarter urban freight solutions, αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εμπορευματική μεταφορά σε αστικά – υπεραστικά δίκτυα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 7ου Πακέτου – Πλαίσιο.

Οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι του έργου STRAIGHTSOL είναι οι εξής:

1. Η ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης μέτρων που λαμβάνονται και εφαρμόζονται σε περιβάλλον επικοινωνίας αστικών – υπεραστικών εμπορευματικών μεταφορών. 2. Η παροχή υποστήριξης σε ένα σύνολο επτά (7) πιλοτικών εφαρμογών, μέσω των οποίων παρουσιάζονται και επιδεικνύονται αντίστοιχες εφαρμογές σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον στην Ευρώπη. 3. Η εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης επιπτώσεων στις επτά (7) εφαρμογές (πιλότους) πραγματικού χρόνου, καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και εισηγήσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών για τις εμπορευματικές μεταφορές και των αντίστοιχων μέτρων που λαμβάνονται. Οι πιλότοι αναπαριστούν πρωτοβουλίες που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και εκτελούνται από σημαντικούς εμπλεκόμενους στο έργο, όπως οι DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel (ελληνικό παράρτημά της) και TNT, λαμβάνοντας χώρα στις πόλεις των Βρυξελών, της Βαρκελώνης, της Θεσσαλονίκης, της Ουτρέχτης, της Λισαβόνας, του Όσλο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Αγγλίας.

Το έργο STRAIGHTSOL αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στο ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω: 1) της υλοποίησης αειφόρων εναλλακτικών προτάσεων – λύσεων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον, 2) της ευρείας διάδοσης της εμπειρίας και των επιπτώσεων και ευρημάτων από την εφαρμογή των πιλότων σε κάθε εμπλεκόμενο στον τομέα των logistics, 3) της παρουσίασης και της επίδειξης της προστιθέμενης αξίας του εργαλείου – πλαισίου αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες α) αποτίμησης του τελικού σταδίου διανομής και β) ανάπτυξης εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε αστικό – υπεραστικό περιβάλλον. Τόσο οι πιλότοι όσο και τα παραδοτέα τεύχη του έργου STRAIGHTSOL, θα βοηθήσουν τους ιθύνοντες για τη χάραξη της πολιτικής για τις μεταφορές, αλλά και τους παίκτες της βιομηχανίας των μεταφορών, κατά τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων και μέτρων κατά το τελικό τμήμα διανομής και κατά την ανάπτυξη εμπορευματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διασύνδεσης αστικών και υπεραστικών δικτύων εμπορευματικών μεταφορών σε επίπεδο τοπικό, πόλεως, περιοχής, χώρας και πανευρωπαϊκά.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.straightsol.eu/

Read More

BOTHNIAN GREEN LOGISTICS CORRIDOR – BGLC


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
Διάρκεια: 36 μήνες (1/7/2011-31/6/2014)
Προϋπολογισμός: 4.804.000 €
Ιστοσελίδα: www.bothniangreen.com

Ο στόχος του έργου είναι να αυξήσει τη συνδεσιμότητα της βόρειας Σκανδιναβίας και της Θάλασσας του Μπάρεντς που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους με αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, με τις αγορές και τη βιομηχανική αλυσίδα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και την κεντρική Ευρώπη.

Read More