Έρευνα

“Open Digital Courses of the University of Thessaly”, Operational Programme “Education and Lifelong Programme” 2007-2013.

Open Digital Courses

Open Digital Courses


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Διάρκεια: 12 μήνες (2015)
Προϋπολογισμός: 6.000 €
Ιστοσελίδα: http://ocw-project.uth.gr/

Τα προπτυχιακά μαθήματα: Σχεδιασμός Μεταφορών, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=57