Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων/παρουσιάσεις με διαδικασία αξιολόγησης περίληψης

2018


Karakikes Ioannis, Nathanail Eftihia, Adamos Giannis, Karatsoli Maria, 2018, “Social media users as carriers into the last mile delivery”, hEART 2014: 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation, Athens, Greece, September 5-7, 2018.

2015


A.D. Fragkou, T.E. Karakasidis and Eftihia Nathanail, 2015. “Non linear Time series Methods Applications on Transport Data” International Conference ‘Science in Technology’ SCinTE.

Eftihia Nathanail, Michael Gogas & Giannis Adamos, 2015. “Life-cycle evaluation of urban logistics processes”. Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, October 21-24, 2015.

Eftihia Nathanail & Giannis Adamos, 2015. “Driver inattention at signalized intersections: A comparison of self-reported and observed data”. Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, October 21-24, 2015.

Σοφία Χαραλαμπίδου, Μιχαήλ Γκόγκας& Ευτυχία Ναθαναήλ, 2015. «Ελλείψεις μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στα υφιστάμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού του δήμου Βόλου». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015.

2014


Maria Tsami, Giannis Adamos, Eftihia Nathanail, 2014. “EVALUATING TRAVELLERS’ LEVEL OF SATISFACTION AT A GREEK URBAN TRANSPORTATION HUB”, Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, Latvia, October 15-18, 2014.

Papadopoulos Dimitrios, Nathanail Eftihia, Gogas Michael, Papoutsis Konstantinos, 2014. “Kuehne+Nagel Rail Tracking and Warehouse Management”, TRA, Paris, 2014.

Nathanail Eftihia, Giannis Adamos, 2014. “ASSOCIATING RISK-TAKING DRIVING WITH RISK INDEX OF URBAN ROAD INTERSECTIONS”, TRA, 2014

2013


Michael A. Gogas, Konstantinos N. Papoutsis, E.G. Nathanail, 2013. “THE IMPACT OF MANAGEMENT STRUCTURES AND DECISION-MAKING MODELS OF ‘GREEN’ LOGISTICS TEMINALS ON THEIR PERFORMANCE, RELSTAT 2013, Riga, 2013.

Eftihia Nathanail & Giannis Adamos, 2013. “Assessing urban intersection safety improvement through risk taking driving control and enforcement”. 6th International Conference on Driving Behaviour & Training”. Helsinki, Finland, August 19-20, 2013.

2012


Nathanail Eftihia, Adamos Giannis, 2012. “Road safety campaigns”, 1st national conference on sustainable urban mobility, Volos, Friday, December, 14, 2012.

Petamides Ch., Nathanail E., Tsami M., (2012), INNOVATIVE MODELING FOR ASSESSING DRIVER BEHAVIOR TOWARDS INFORMATION PROVISION: A COMPARISON BETWEEN NEURAL NETWORKS AND DISCRETE MODELING IN ROUTE CHOICE, Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, Latvia, October 17-20, 2012.

Giannis Adamos, Eftihia Nathanail, Paraskevi Kapetanopoulou (2012), “Does the theme of a road safety communication campaign affect its success?”, Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, Latvia, October 17-20, 2012 (same as B2).

Eftihia Nathanail, Giannis Adamos (2012), “Planning and financing schemes linked to the decision-making for the interconnection of long-short distance transport”. Reliability and Statistics in Transportation and Communication International Conference, Riga, Latvia, October 17-20, 2012.

Maria Tsami, Eftihia Nathanail (2012), “Assessing the quality of service in public transport”, 5th International Conference on Traffic and Transport Psychology 2012, Groningen, The Netherlands, August, 28-30, 2012.

Eftihia Nathanail, Giannis Adamos, (2012), “The effect of information provision under non-recurrent traffic congestion on driver route choice”, 5th International Conference on Traffic and Transport Psychology 2012, Groningen, The Netherlands, August, 28-30, 2012.

2009


Nathanail E., 2009, “Traffic impact and risk assessment of the hazardous goods transportation through tunnels and alternative routes”, 2nd International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Honolulu, Hawaii, June 21-24.

Eftihia Nathanail, Nikolaos Eliou, 2009. Simulating the driver’s behavior through the monitoring of the driving environment, STISIM Drive Users Group Meeting, Leuven, Belgium, September 02-04.

2008


Nathanail E.G., Eliou N., 2008. “Road user attitude and behaviour: Evaluation of the effectiveness of a mass media campaign on road safety”, 4th International Conference on Traffic and Transport Phychology, Washington D.C., September 2008.

Eliou N., Nathanail E.G., 2008. “The influence of motorcyclist behavior in crash involvement”, 4th International Conference on Traffic and Transport Phychology, Washington D.C., September 2008.

2007


Eliou N., Nathanail E., 2007, “Assessing passenger acceptance on quality performance of the railways”, 15th International Symposium, Eurnex-Zel 2007 “Towards more competitive European rail system”, Zilina, Slovak Republic 30-31 May 2007.