Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΤΤLog (ΦΕΚ 1203/B’/23-06-2016) είναι η μετονομασία του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, το οποίο ιδρύθηκε το 2005 και υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την στήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ενθάρρυνση συνεργασιών με άλλα εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα.
Μεταξύ των στόχων του εργαστηρίου είναι:

 • η δημιουργία και υποστήριξη προπτυχιακών /μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων,
 • η καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας μεθοδολογικού, θεωρητικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου στον τομέα των μεταφορών,
 • η συνεργασία με συναφή ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών,
 • η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.

Αναλυτικά, τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαστηρίου είναι:

 1. Πολιτική των μεταφορών.
 2. Σχεδιασμός, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων μεταφορών:
  • Σχεδιασμός συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας
  • Διεξαγωγή κυκλοφοριακών ερευνών
  • Ανάλυση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Πρόβλεψη μετακινήσεων
  • Προσομοίωση κυκλοφορίας
  • Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση
 3. Ασφάλεια στις μεταφορές.
 4. Ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς.
 5. Προσομοίωση οδηγικής συμπεριφοράς.
 6. Εφαρμογές προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στις μεταφορές.
 7. Ευφυή συστήματα μεταφορών.
 8. Έρευνες συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και logistics.
 9. Ανάλυση συστημάτων μαζικών μεταφορών.
 10. Οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία αστικών τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών.

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΤΤLog έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον το οποίο παρέχει καθοδήγηση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για να εργαστούν και να αναπτύξουν νέες ιδέες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.