Έρευνα

"New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics - NOVELOG”. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, 2015-2018. Ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

NOVELOG

NOVELOG


Φορέας χρηματοδότησης: HORIZON 2020 Mobility for Growth
Διάρκεια: 36 μήνες (1/6/2015-31/5/2018)
Προϋπολογισμός: 4.413.842 €
Ιστοσελίδα: http://novelog.eu

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί έναν από τους 28 εταίρους που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο NOVELOG (New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες με εκκίνηση τον Ιούνιο του 2015.

Όραμα του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση της ικανότητας των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων ενδιαφερόμενων φορέων προς άσκηση πολιτικών στον τομέα του Αειφόρου Αστικού Σχεδιασμού για την Κινητικότητα, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση της αλυσίδας: συγκεκριμενοποίηση προβλήματος – λήψη απόφασης – σχεδιασμός – πρακτική εφαρμογή και έλεγχος – αξιολόγηση – προσαρμογή στα νέα δεδομένα – εκτέλεση). Το ερευνητικό έργο ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και μέτρων (καινοτόμες έξυπνες λύσεις και διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες) στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατανόησης οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών, μέτρων και επιχειρηματικών μοντέλων με σκοπό τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα που οφείλεται στην εμπορευματική δραστηριότητα σε αστικό περιβάλλον. Επίσης, προωθείται και η «αντιγραφή» βέλτιστων πρακτικών και η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, μεθόδων και μεθοδολογιών από παρόμοιες περιπτώσεις..

Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ενεργοποίηση της γνώσης και της κατανόησης των εμπορευματικών μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των service trips με σκοπό οι πόλεις να προχωρήσουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών και αειφόρων πολιτικών και αειφόρων πολιτικών και μέτρων, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων  με στόχο την επίτευξη αειφορίας στον τομέα των αστικών logistics. Μέσω κατάλληλης καθοδήγησης αναμένεται να υποστηριχθεί η επιλογή των βέλτιστων και πιο εφαρμόσιμων λύσεων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων και των service trips), διευκολύνοντας τόσο τις συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων όσο και την ανάπτυξη δοκιμή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και ανάπτυξης ανάλογων επιχειρηματικών μοντέλων.

Υπό αυτό το πρίσμα διατυπώνονται και οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου οι οποίοι είναι:

  • Να κατανοηθούν, αξιολογηθούν και συγκεκριμενοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες και τάσεις στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, αποκαλύπτοντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αστοχίες στα αστικά logistics κατά τη φάση εφαρμογής μέτρων και δράσεων, εξακριβώνοντας τους θεμελιώδεις παράγοντες επιρροής κατά τη λήψη αποφάσεων και αναπτύσσοντας μελλοντικά σενάρια με στόχο την εξασφάλιση αειφορίας κατά την αστική μεταφορά.
  • Να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμενοποίηση βέλτιστων πολιτικών και μέτρων, βάσει της τυπολογίας και των αντικειμενικών στόχων του εκάστοτε πολεοδομικού σχεδιασμού, , τον έλεγχο απόδοσης και την κατοχύρωσή τους, με σκοπό τη διασύνδεσή τους με προσαρμοσμένα κατά περίπτωση επιχειρηματικά μοντέλα.
  • Να αναπτυχθεί ένα σπονδυλωτό ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης για τα αστικά logistics, το οποίο θα απεικονίζει την πολυπλοκότητα του κύκλου ζωής των συστημάτων αστικής εμπορευματικής μεταφοράς και το οποίο θα τίθεται σε εφαρμογή με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων.
  • Να συμπεριληφθούν οι βέλτιστες πολιτικές και αντίστοιχα μέτρα στον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό και τα ΣΒΑΚ, σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση και καθοδήγηση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση άσκησης πολιτικών.
  • Να δοκιμαστούν στο πεδίο, να εφαρμοστούν και να επικυρωθούν όλα τα παραπάνω σε συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η εφαρμοσιμότητα και η αειφορία των εργαλείων, παρέχοντας εγγυήσεις όσων αφορά στη συνέχιση του αντίκτυπού τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων στρατηγικών για την εξασφάλιση βέλτιστων λύσεων.

Τέλος, για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο έργο NOVELOG και τις δραστηριότητές του, οι δίαυλοι επικοινωνίας (διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είναι: