Έρευνα

IMONODE

IMONODE


Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG III B Programme
Διάρκεια: 30 months (1/12/2002-1/6/2005)
Προϋπολογισμός: 4.891.500 €
Ιστοσελίδα:

Ενσωμάτωση συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με μεταφορικούς κόμβους στην περιοχή CADSES.

Το ερευνητικό έργο IMONODE έχει ως στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων προκειμένου να προτείνει λύση ως προς τη χρήση και τη προσπελασιμότητα των Διευρωπαϊκών Αξόνων V και Χ. Αναλυτικότερα το έργο εστιάζει στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες υστερούν σε σχέση με τις οδικές.