Σχεδιασμός Μεταφορών

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν:

Στην εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων και την εφαρμογή πολιτικών στις μεταφορές.

Στο συνυπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κατά τη φάση (στρατηγικού) σχεδιασμού των συγκοινωνιακών συστημάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης.

Τα αντικείμενα που πραγματεύεται αφορούν στην ανάλυση του συστήματος των μεταφορών και στην εν γένει αξιολόγηση συγκοινωνιακών συστημάτων, ενώ μελετώνται οι βασικές έννοιες του σχεδιασμού των μεταφορών, οι διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται και οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά περίπτωση. Διερευνώνται οι τύποι και το αντικείμενο των διαφόρων μελετών στον τομέα των μεταφορών. Αναλύονται αρχές και σχέσεις κυκλοφοριακής ροής, ταχύτητας και πυκνότητας όπως και άλλων παραμέτρων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους δειγματοληψίας και στη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τέλος, το μάθημα διεισδύει σε θέματα που άπτονται της διερεύνησης του τρόπου λειτουργίας του μεταφορικού συστήματος και σχετίζονται ιδιαιτέρως με τη γένεση, την κατανομή και τον καταμερισμό στα μέσα μεταφοράς και στο συγκοινωνιακό δίκτυο των ιδιωτικών και μαζικών μετακινήσεων. Πάνω στο τρόπο κατανόησης των λειτουργιών αυτών, αλλά και με σκοπό την καλύτερη προσομοίωση των συστημάτων, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα μοντέλα (π.χ. βαρύτητας ή αποσυνθετικά συμπεριφοράς) που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό των μεταφορών και τη στατιστική αξιολόγησή τους με χρήση και υπολογιστικών προγραμμάτων σε περιβάλλον Η/Υ.

Προαπαιτούμενη για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αποδοτική κατανόηση και εκμάθηση των αντικειμένων του μαθήματος θεωρείται η γνώση των σχέσεων των θεμελιωδών μεγεθών της κυκλοφοριακής ροής και της στατιστικής ανάλυσης.

 


E-Class: Σχεδιασμός ΜεταφορώνΔείτε το e-Class


 

Σχεδιασμός Μεταφορών
Περίγραμμα μαθήματος
  • Id Μαθήματος:MHXC164
  • ECTS:5
  • Ώρες / Εβδομάδα:4
  • Εξάμηνο:5o

Περισσότερα Μαθήματα