Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών

Στόχος του μαθήματος είναι η ενασχόληση με θέματα που άπτονται της οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας των συγκοινωνιακών δικτύων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων, των μεταφορικών μέσων και των υποδομών αυτών, εστιάζοντας στο κομμάτι τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών.

Το μάθημα εισάγει προχωρημένα μοντέλα Σχεδιασμού των Μεταφορών και αναλύει τα βασικά μεταφορικά συστήματα, καθώς και τις πτυχές αυτών ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις σχετικές έννοιες και να είναι σε θέση να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις παρέχοντας υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των μεταφορών.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εκμάθηση και κατανόηση των βασικών γνώσεων που χρειάζονται κατά τη χάραξη πολιτικής των μεταφορών από τη σκοπιά της εφαρμογής ενός μηχανικού συστήματος. Εξετάζεται ο ρόλος του κάθε μεταφορικού μέσου (οδικό, σιδηροδρομικό, εναέριο, θαλάσσιο ή ποτάμιο) υπό το πρίσμα της συνδυασμένης μετακίνησης /  μεταφοράς, της διατροπικότητας ή πολυτροπικότητας και της ολοκληρωμένης διασύνδεσης μεταξύ τους (μετεπιβίβαση / μεταφόρτωση, συντονισμός, καθυστερήσεις, πληροφόρηση κτλ). Με τη βοήθεια παραδειγμάτων που προέρχονται από μελέτη πραγματικών περιπτώσεων, οι επιστημονικές μέθοδοι, οι νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα, έξυπνα συστήματα που αλληλεπιδρούν με τα logistics και θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει ορθή οργάνωση, καλός συντονισμός και χρηστή διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων και διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα μεταφοράς, υποδομές, εμπορεύματα), η αλυσίδα μεταφορών και εφοδιασμού με τη διανομή φορτίου αναλύονται και προβάλλονται. Τέλος, γίνεται αναφορά σε συστήματα και επιχειρησιακά μοντέλα οργάνωσης και συντονισμού εμπλεκομένων στη μετακίνηση / μεταφορά, αλλά και σε μοντέλα επιλογής διαδρομής, μέσου μεταφοράς ή μελέτης συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης ύστερα από διεργασία πολυκριτήριας αξιολόγησης των διαθέσιμων εναλλακτικών.


E-Class: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
Συστημάτων ΜεταφορώνΔείτε το e-Class


 

[ File # csp6143653, License # 2517429 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / dny3d
Περίγραμμα μαθήματος
  • Id Μαθήματος:MHXC165
  • ECTS:6
  • Ώρες / Εβδομάδα:4
  • Εξάμηνο:7o

Περισσότερα Μαθήματα